You dont have javascript enabled! Please enable it!

VIDEO GIÁO DỤC CỦA MWT

Mark W. Tiedemann Giám đốc điều hành của MWT Architect đã tạo ra nhiều loại Video cho cả sinh viên và khách hàng tương lai. Các video này thuộc nhiều chủ đề khác nhau như Xây dựng công trường, Đóng khung gỗ, Xây dựng khách sạn.

Modular Hotel Construction
Modular Hotel Construction
Let's take a look inside of Modular Hotel Unit Factory with Mark W Tiedemann, AIA
Hotel Construction
Hotel Construction : Extra Lumber for Bracing on a Jobsite
5-10% of the lumber you buy for a construction project will be used for bracing, squaring walls, safety rails, and other onsite temporary purposes. It is important to incorporate this into your construction and material costs for every job, including hotel construction.
First Steps to Site Construction : Obtaining SWPPP
First Steps to Site Construction : Obtaining SWPPP
Mark talks about one of the first steps in preparing a site, obtaining a Storm Water Pollution Prevention Plan, which allows you to start regrading the site.

ĐƯỜNG DẪN HỮU ÍCH CHO CHỦ SỞ HỮU KHÁCH SẠN & NHÀ PHÁT TRIỂN